World War One Sites  the NETWORLD Database

NETWORLD

Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата Световна Война в страните от региона на река Дунав

Проектът NETWORLD допринася за постигане на целите на  Транснационалната програма „Дунав“ и приоритетна област 2 (Околна среда и културно отговорен Дунавски регион) чрез укрепване на съвместни и интегрирани подходи при документирането, съхраняването, управлението и популяризирането на културното наследство в Дунавския регион.

 

Основните цели на  проект NETWORLD  са повишаване на осведоменоста  по отношение на културното наследство от Първата световна война  и устойчивото  му използване за развитие на  качествен културен туризъм.

 

 

Специфичните цели  на  проект NETWORLD:

• създаване на база данни, стратегия и план за управление на архитектурното наследство от Първата световна война

• подобряване на сътрудничеството между страните от региона на река Дунав с цел отбелязване на сто годишнината  от Първата световна война

• повишаване на осведоменоста и броя на посетителите на обекти -  наследство от Първата световна война чрез предоставяне на разнообразни качествени туристически брошури за популяризиране на туризма и демонстриране на общата марка „Поход на мира“ ("Walk of Peace") в Дунавския регион.

• напомняне   за цената на  мира на основата на общо възпоменание за Първата световна война чрез организация на транснационални събития, научни конференции, обмен на младежи, образователни инструменти.

 

По проектът NETWORLD четиринадесет партньори  от девет страни в Дунавския регион и единадесет асоциирани партньори обединиха усилията си за осъществяване на дейности и задачи, групирани в шест основни работни пакета. Партньорите и дейностите по проект NETWORLD се ръководят от Центъра за развитие на долината на р. Соча (Словения) с ръководител проект г-жа Весна Козар и финансов мениджър г-жа Нежика Кавич.

 

 

Бранд „Поход на мира“
 

Въз основа на културно-архитектурното наследство от Първата световна война по бившия Югозападен фронт между Австро-Унгарската монархия и Кралство Италия, идеята за " Поход на мира" бе инициирана от Австрийската асоциация  Dolomitenfreunde  през 70-те години. Идеята бе разработена  допълнително от фондация "Поход на мира" в Словения и италиански асоциации по бившия  фронт Изонцо, който е част от Югозападния фронт.

 

В рамките на дейностите по проект NETWORLD  идеята за „Поход на мира“ ще бъде споделена и демонстрирана в Дунавския регион като обща марка за наследството от Първата световна война. Марката допринася за възпоменаване  на всички жертви от Първата световна война и напомня за стойноста на мира и уважението. Също така допринася за повишаване на осведоменоста относно наследството от Първата световна война и насърчава устойчивото развитие на туризма.

 

От 2016 г. в  списъка на  предложените обекти на ЮНЕСКО за Словения е включен " Поход на мира от Алпите до Адриатика - наследство от Първата световна война" . 

 

Партньори по проекта са четиринадесет организации от девет страни в Дунавския регион
 

Словения: Център за развитие на долината на р. Соча (Водещ партньор)
Словения: Фондация "Поход на мира в региона на р. Соча“
Република Чехия: Дружеството Розмбърг
България: Агенция за икономическо развитие  Варна
България: Регионален Исторически Музей Добрич
Унгария: Културен Социален Кооператив ЛАБ
Hungary: Общината на  Везпрем
Румъния: Национален Институт за изследвания и развитие в  туризма
Хърватия: Институт за развитие на компетенции, иновации и специализация  на област Задар
Словакия: Университета на Прешов
Босня и Херциговина: Училище по икономика и бизнес в Сараево
Босня и Херциговина: Департамент „Развитие и  международни проекти“ при Администрацията на Зеница-Дубой
Австрия:  die Berater Unternehmensberatung
Австрия: Дунавски Университет на Кремс, Департамента за строителство и околна среда

както и единадесет ассоциирани стратегически партньори.


NETWORLD App:

ww1sites.app


NETWORLD он-лайн:

www.interreg-danube.eu/networld

 

Следвайте ни в  Twitter и  Facebook:

Twitter: @NETWORLD

Facebook: NETWORLD

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).